Zásady ochrany osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů www.camptisina.cz
Tato aplikace je hostitelem této stránky a shromažďuje od svých uživatelů určité osobní údaje.


Na Uživatele se mohou vztahovat různé standardy ochrany, a proto se na některé Uživatele mohou vztahovat rozsáhlejší standardy. Další informace o kritériích ochrany naleznete v části Použitelnost.

Tento dokument lze vytisknout pro referenci pomocí příkazu pro tisk v nastavení každého prohlížeče.

Vlastník a zpracovatel
Camp Tisina s.r.o.
Za Parkem 869 
252 29 Dobřichovice
Česká republika

Kontaktní e-mailová adresa majitele: filip.nemec@jekacs.cz

Typy shromažďovaných údajů
Mezi typy údajů shromažďovaných touto aplikací samotnou nebo prostřednictvím třetích stran patří: Cookie; údaje o používání.

Kompletní informace o jednotlivých typech shromažďovaných osobních údajů jsou obsaženy ve vyhrazených článcích těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo v konkrétním textu a vysvětleních zobrazených před shromažďováním údajů.
Osobní údaje mohou být poskytnuty Uživatelem nebo, v případě Údajů o používání, automaticky shromažďovány při používání této Aplikace.
Není-li uvedeno jinak, je poskytnutí všech Údajů požadovaných touto Aplikací povinné, a pokud tyto Údaje neposkytnete, nemusí být tato Aplikace schopna poskytovat své Služby. V případech, kdy tato Aplikace výslovně uvádí, že určité Údaje nejsou povinné, se Uživatelé mohou rozhodnout, zda takové Údaje poskytnou, aniž by to mělo vliv na dostupnost nebo fungování Služby.
Pokud si Uživatelé nejsou jisti, které Osobní údaje musí poskytnout, mohou kontaktovat Vlastníka.
Používání souborů cookie - nebo jiných sledovacích nástrojů - touto Aplikací nebo vlastníky služeb třetích stran, které tato Aplikace využívá, slouží k poskytování Služby požadované Uživatelem, kromě dalších účelů uvedených v tomto dokumentu a v případných Zásadách používání souborů cookie.

Uživatelé odpovídají za osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo sdílené touto Aplikací a potvrzují, že mají souhlas třetí strany s poskytnutím údajů Vlastníkovi.

Způsob a místo zpracování údajů
Způsob zpracování
Vlastník přijímá vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu k údajům, jejich zveřejnění, změně nebo zničení.
Zpracování údajů probíhá pomocí počítačů a/nebo nástrojů IT, a to podle organizačních postupů a praktik úzce souvisejících s uvedenými účely. Kromě Vlastníka mohou být Údaje v určitých případech přístupné také některým správcům údajů zapojeným do provozu této Aplikace (management, prodej, marketing, právní oddělení, správa systému) nebo externím stranám jmenovaným Vlastníkem jako Zpracovatelé údajů (např. externí poskytovatelé technických služeb, poštovních programů, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury). Aktualizovaný seznam těchto stran si můžete kdykoli vyžádat od Vlastníka.

Právní základ pro zpracování
Vlastník může zpracovávat osobní údaje týkající se Uživatelů v některém z následujících případů, pokud:

Uživatelé dali souhlas k jednomu nebo více konkrétním účelům;

Poznámka: V některých jurisdikcích může být Vlastníkovi povoleno zpracovávat Osobní údaje, dokud Uživatel nevznese námitku ("opt-out"), aniž by byl vyžadován souhlas nebo aniž by vznikl některý z následujících právních důvodů. To však neplatí v případech, kdy se na zpracování Osobních údajů vztahuje evropské právo na ochranu osobních údajů;
poskytnutí Údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s Uživatelem a/nebo pro plnění jakýchkoli předsmluvních závazků z ní vyplývajících
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, kterou má Vlastník;
zpracování souvisí s úkolem obecného zájmu nebo úkolem při výkonu veřejné moci svěřené Vlastníkovi;
zpracování je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů vlastníka nebo třetích stran.
V každém případě Vlastník rád objasní konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména to, zda je poskytnutí osobních údajů zákonnou nebo smluvní povinností nebo nezbytným požadavkem pro uzavření smlouvy.

Umístění
Údaje se zpracovávají v kancelářích vlastníka a na dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování.

V závislosti na umístění Uživatelů může přenos osobních údajů zahrnovat předání Údajů Uživatelů do jiné země, než je jejich země. Více informací o místě zpracování takto předávaných Údajů mohou Uživatelé nalézt v článku s podrobným popisem zpracování Osobních údajů.

Pokud se použijí rozsáhlejší standardy ochrany, mají Uživatelé rovněž nárok na informace o právním základu předání Údajů do země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci podle mezinárodního práva veřejného nebo zřízené dvěma či více zeměmi, jako je například OSN, a o bezpečnostních opatřeních přijatých Vlastníkem k ochraně jejich Údajů.

Pokud k takovému předání dojde, mohou se Uživatelé dozvědět více informací nahlédnutím do příslušných článků tohoto dokumentu nebo dotazem u Vlastníka s využitím informací uvedených v sekci kontakt.

Doba uchovávání
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny.

Proto platí následující:

Osobní údaje shromážděné pro účely související s plněním smlouvy mezi Vlastníkem a Uživatelem budou uchovávány až do úplného splnění této smlouvy.
Osobní údaje shromážděné pro účely oprávněných zájmů Vlastníka budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění těchto účelů. Konkrétní informace o oprávněných zájmech sledovaných Vlastníkem naleznou uživatelé v příslušných článcích tohoto dokumentu nebo se mohou obrátit na Vlastníka.
Vlastník může být oprávněn uchovávat osobní údaje po delší dobu, pokud Uživatel s takovým zpracováním souhlasil, dokud tento souhlas není odvolán. Kromě toho může být Vlastník povinen uchovávat Osobní údaje po delší dobu, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo na pokyn orgánu veřejné moci.

Po uplynutí doby uchovávání budou Osobní údaje vymazány. Po uplynutí doby uchovávání proto nelze uplatnit právo na přístup, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů.

Účel zpracování
Údaje týkající se Uživatele jsou shromažďovány, aby Vlastník mohl poskytovat své Služby, plnit své zákonné povinnosti, reagovat na žádosti o vymáhání práva, chránit svá práva a zájmy (nebo práva a zájmy svých Uživatelů či třetích stran), odhalovat škodlivé nebo podvodné činnosti a pro následující účely: Analýzy a interakce s externími sociálními sítěmi a platformami.

Konkrétní informace o osobních údajích používaných pro jednotlivé účely nalezne Uživatel v části "Podrobné informace o zpracování osobních údajů".

Podrobné informace o zpracování Osobních údajů
Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely s využitím následujících služeb:

Analýzy
Služby popsané v tomto oddíle umožňují Vlastníkovi sledovat a analyzovat internetový provoz, což může být použito ke zmapování chování uživatelů.

Adobe Analytics (Adobe)
Adobe Analytics je analytická služba poskytovaná společností Adobe Systems, Inc.

Zpracovávané osobní údaje: Cookie; Údaje o používání.

Místo zpracování:USA – Zásady ochrany osobních údajů – Opt-out.

Facebook Analytics for Apps (Facebook, Inc.)
Facebook Analytics for Apps je analytická služba poskytovaná společností Facebook, Inc.

Zpracovávané osobní údaje: Údaje o používání; různé typy údajů definované v Zásadách ochrany osobních údajů služby.

Místo zpracování: USA - Zásady ochrany osobních údajů.

Interakce se sociálními sítěmi a platformami třetích stran
Tento typ služby umožňuje přímou interakci se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami ze stránek této Aplikace.
Interakce a informace získané prostřednictvím této Aplikace se vždy řídí nastavením ochrany osobních údajů Uživatele pro jednotlivé sociální sítě.
Pokud je tento typ služby nainstalován, může shromažďovat údaje o provozu stránek, na kterých je nainstalován, i když jej Uživatelé nepoužívají.
Doporučujeme odhlásit se z příslušných služeb, aby bylo zajištěno, že údaje zpracovávané v této Aplikaci nebudou znovu propojeny s profilem Uživatele.

Tlačítko Facebook Like a sociální widgety (Facebook, Inc.)
Facebook Like Button a Social Widgets jsou služby nabízené společností Facebook, Inc. umožňující interakci se sociální sítí Facebook.

Zpracovávané osobní údaje: Cookie; Údaje o používání.

Místo zpracování: USA - Zásady ochrany osobních údajů.

Práva uživatelů
Uživatelé mohou uplatňovat určitá práva týkající se jejich údajů zpracovávaných vlastníkem.

Uživatelé, kteří mají nárok na rozsáhlejší standardy ochrany, mohou uplatnit kterékoli z níže popsaných práv. Ve všech ostatních případech mohou uživatelé požádat vlastníka o informaci, která práva se na ně vztahují.

Uživatelé mají zejména následující práva:

kdykoli odvolat svůj souhlas. Uživatelé mají právo odvolat svůj souhlas, pokud již dříve udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
Vznést námitku proti zpracování svých Údajů. Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých Údajů, pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě, než je souhlas. Více informací naleznete v konkrétním článku níže.
Získat přístup ke svým údajům. Uživatelé mají právo vědět, zda Vlastník provádí zpracování Údajů, seznámit se s některými aspekty zpracování a získat kopii zpracovávaných Údajů.
Ověřit a požadovat opravu. Uživatelé mají právo ověřit přesnost svých Údajů a požadovat jejich aktualizaci nebo opravu.
Omezit zpracování svých Údajů. Uživatelé mají právo za určitých okolností omezit zpracování svých Údajů. V takovém případě nebude Vlastník zpracovávat jejich Údaje za jiným účelem, než je jejich uložení.
Na vymazání nebo jiné odstranění svých Osobních údajů. Uživatelé mají za určitých okolností právo na to, aby Vlastník jejich Údaje vymazal.
Obdržet své Údaje a nechat je předat jinému Správci. Uživatelé mají právo získat své Údaje ve strukturované, běžné a strojově čitelné podobě a, je-li to technicky možné, předat tyto Údaje jinému Zpracovateli, aniž by jim v tom bylo bráněno. Toto ustanovení platí za podmínky, že Údaje jsou zpracovávány automatizovaně a že zpracování je založeno na souhlasu Uživatele, na smlouvě, jejíž je Uživatel smluvní stranou, nebo na předsmluvních závazcích z ní vyplývajících.
Podání stížnosti. Uživatelé mají právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů.
Další informace o právu vznést námitku proti zpracování
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci svěřené Vlastníkovi nebo pro účely oprávněných zájmů Vlastníka, může Uživatel vznést námitku proti takovému zpracování, přičemž jako odůvodnění námitky uvede důvod související s jeho konkrétní situací.

Uživatelé by si však měli být vědomi toho, že pokud jsou jejich osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, mohou proti takovému zpracování kdykoli vznést námitku bez udání důvodů. Zda Vlastník zpracovává Osobní údaje pro účely přímého marketingu, mohou uživatelé zjistit v příslušných článcích tohoto dokumentu.

Jak tato práva uplatnit
Žádosti o uplatnění práv uživatelů lze adresovat Vlastníkovi prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Tyto žádosti jsou bezplatné a Vlastník je vyřídí co nejdříve, vždy do jednoho měsíce.

Použitelnost rozsáhlejších norem ochrany
Ačkoli se většina ustanovení tohoto dokumentu vztahuje na všechny Uživatele, některá ustanovení se výslovně použijí pouze v případech, kdy se na zpracování Osobních údajů vztahují rozšířené standardy ochrany.

Takové rozšířené standardy ochrany se použijí v případě, že zpracování

provádí Vlastník usazený v EU;
se týká Osobních údajů Uživatelů v EU a souvisí s nabídkou placeného nebo neplaceného zboží nebo služeb těmto Uživatelům;
se týká osobních údajů uživatelů v EU a umožňuje vlastníkovi sledovat chování těchto uživatelů v EU.
Další informace o shromažďování a zpracování údajů.

Soudní řízení
Vlastník může použít Osobní údaje Uživatele pro právní účely, u soudu nebo ve fázích předcházejících soudnímu řízení v případě nezákonného používání této Aplikace nebo souvisejících Služeb.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Vlastník může být povinen zpřístupnit Osobní údaje na žádost státních institucí.

Další informace týkající se Osobních údajů Uživatele
Kromě informací obsažených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů může tato Aplikace na vyžádání poskytnout Uživateli další a související informace týkající se některých Služeb nebo shromažďování a zpracování Osobních údajů.

Systémové protokoly a údržba
Pro účely provozu a údržby mohou tato Aplikace a externí služby shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s touto Aplikací (systémové protokoly), nebo za tímto účelem používat jiné Osobní údaje (například IP adresu).

Informace, které nejsou zahrnuty v těchto zásadách
Další informace o shromažďování nebo zpracování osobních údajů si můžete kdykoli vyžádat od vlastníka. Viz kontaktní informace na začátku tohoto dokumentu.

Jak jsou zpracovávány žádosti o nesledování provozu při prohlížení stránek
Tato aplikace nepodporuje žádosti o nesledování provozu při prohlížení.
Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů používaných externích služeb, abyste zjistili, zda vyhovují žádostem o nesledování.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Vlastník si vyhrazuje právo kdykoli provést změny těchto zásad ochrany osobních údajů, a to tak, že o nich bude informovat své uživatele na této stránce a v rámci této Aplikace, pokud existují, a/nebo - v rozsahu, v jakém je to technicky a právně možné - zasláním oznámení uživatelům pomocí kontaktních údajů, které má Vlastník k dispozici. Doporučujeme, abyste tuto stránku často kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Datum poslední změny je uvedeno v dolní části stránky.

Pokud se změny týkají činností zpracování založených na souhlasu Uživatele, musí Vlastník znovu získat souhlas Uživatele, a to v požadovaném rozsahu.

Definice a právní rámec
Osobní údaje (nebo údaje)
Veškeré údaje, které přímo, nepřímo nebo ve spojení s jinými údaji - včetně osobního identifikačního čísla - umožňují identifikaci nebo určení fyzické osoby.

Údaje o používání
Informace automaticky shromažďované z této aplikace (nebo externích služeb nasazených v této aplikaci), včetně: IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli této Aplikace, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, způsob odeslání požadavku na server, velikost souboru přijatého v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspěšná, chybová atd.), země původu, datum a čas požadavku, počet souborů přijatých v odpovědi atd. ), země původu, funkce prohlížeče a operačního systému uživatele, různé časové údaje o návštěvě (např. čas strávený na každé stránce aplikace) a údaje o cestě, kterou uživatel v rámci aplikace prošel, zejména se zaměřením na pořadí navštívených stránek a další parametry týkající se operačního systému zařízení a/nebo IT prostředí uživatele.

Uživatel
Osoba používající tuto aplikaci, která se, není-li uvedeno jinak, shoduje se subjektem údajů.

Subjekt údajů
Fyzická osoba, které se Osobní údaje týkají.

Zpracovatel údajů (nebo Správce údajů)
Fyzická nebo právnická osoba, vládní agentura, úřad nebo jiný orgán, který zpracovává Osobní údaje jménem Zpracovatele, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Správce (nebo vlastník)
Fyzická nebo právnická osoba, státní orgán, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření souvisejících s provozem a používáním této Aplikace. Správcem zpracování je Vlastník této Aplikace, pokud není uvedeno jinak.

Tato Aplikace
Prostředky, kterými jsou shromažďovány nebo zpracovávány Osobní údaje Uživatele.

Služba
Služba nabízená touto Aplikací, jak je popsána v příslušných podmínkách (jsou-li k dispozici) a na této stránce/aplikaci.

Evropská unie (nebo EU)
Pokud není uvedeno jinak, všechny odkazy na Evropskou unii v tomto dokumentu zahrnují všechny současné členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Soubory cookie
Soubory cookie jsou sledovací zařízení sestávající z malých souborů dat, které se ukládají v prohlížeči uživatele.

Sledovací zařízení

Sledovacím zařízením se rozumí všechny technologie - např. soubory cookie, jedinečné identifikátory, webové majáky, vložené skripty, elektronické značky a otisky prstů - které umožňují sledování Uživatelů, např. přístupem k informacím nebo jejich ukládáním v zařízení Uživatele.
 

Právní informace

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vypracovány na základě ustanovení různých právních předpisů, včetně článků 13/14 evropského nařízení 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají výhradně této aplikace, pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak.

Poslední aktualizace: 5. března 2021